หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 


นายจักรินทร์ นิลแพทย์
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางนาตยา เต็งอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางนนทชา เจริญดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายเลิศวรรธน์ เจริญดี
หัวหน้าฝ่ายการจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางนิรชา ชุณหสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอุไรวรรณ ประดาพล
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ


(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)


นางสาวภัทรียา บุญสนอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ