หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 


นายจักรินทร์ นิลแพทย์
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางนาตยา อยู่ยืนยง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางนนทชา เจริญดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายเลิศวรรธน์ เจริญดี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายพีระพล ผายแสง
นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายจตุรพร กอสี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสุภัคสิริ หะสิตะ
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางสาวภัทรียา บุญสนอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ