หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
 
   
  ประชากรตำบลโคกสะอาด มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง
 

จุดตรวจประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ติดถนนหมายเลย 21 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด
 
 

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ 98 เปอร์เซ็นต์

มีวัด (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,5,8,9,10,11,12) จำนวน 9 แห่ง

งานประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีคือ ทำบุญ เขาใหญ่(เขาถมอรัตน์), งานบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 5, ประเพณีลอยกระทง บุญกลางบ้าน และประเพณีสงกรานต์
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกสะอาด จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง