หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
 
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. การรับชำระภาษีป้าย
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
9. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
10. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 8