หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 https://itas.nacc.go.th/go/eit/hxyclk
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS  
 

         ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสะอาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งหมายถึงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2563โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hxyclk

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 11.45 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 42 ท่าน