หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/hxyclk
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS  
 

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2563 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

https://itas.nacc.go.th/go/iit/hxyclk

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 11.42 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน