หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 


นายชูชาติ สรรค์ประสิทธิ์
ประธานสภา ทต.
 


นายสมาน บุญมี
รองประธานสภา ทต.


นายจักรินทร์ นิลแพทย์
เลขานุการสภา ทต.
 
 


นายพีระยุธ ม่วงเพชร
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายโกศล บุญศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายมงคล คุ้มเลา
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายรณชัย ใยศิลป์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายสุเนตร สมใส
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายประดิษฐ พลรักษ์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายสุพจน์ จูงจิตต์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายทองสุข พงษ์ชัยชาญ
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นางสาวจิตราพร เจริญพันธ์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2