หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 มันฉาบ


ถ้ำพระเขาถมอรัตน์  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โคกสะอาด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557

 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนธนาคารขยะรีไซต์เคิล ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ( ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ว [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอ [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
การยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ( ประจำไตรมาศที่ 2 เดือนมกราคม 2563-มีนาาคม 256 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรชิต ต่ายเถาว์ จากถนน [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดราษฎร์บำรุง (วัดนอก) ต่อ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
เปิดเผยราคาครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าขนุน ต่อจากถนน ค.ส.ล. เด [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าผาจาก ค.ส.ล. เดิมไปทางประป [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากบ้านนางพว [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากบ้านนางพวง ใบส [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศิริมงคล (วัด [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 33 
   

 
อบต.ชนแดน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ /2562 [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย บัฐชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพุเตย ประจำปีงบปร [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพุเตย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 

 


จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์จับยึดธงชาติ และธงญี่ปุ่น เทศ [ 17 ก.ค. 2561 ]

   

 
สอบถามค่ะ (6 ก.ค. 2558)    อ่าน 1398  ตอบ 0  
เงินคนแก่ (12 มิ.ย. 2563)    อ่าน 92  ตอบ 5  
สอบถามเงินสงเคาะห์บุตร (8 พ.ค. 2563)    อ่าน 35  ตอบ 1  

 
พช0023.1/ว552 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การผ่อนปรนสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรมฯ  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 4042 ขอให้ อปท.ส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พช0023.1/ว550 คัดเลือกอปท.เข้าร่วมหลักสูตรการควบคุมการบริโภคนาสูบในระดับท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 4027 ขอส่งตัวบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ รุ่นที่ 66 กลับต้นสังกัด  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 4026  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 6  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว4028 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษา  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว547 แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 551 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 3996 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 3999 การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท KM-e-LAAS  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.4/ว 4000 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช0023.1/ว546  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯรอบที่2 e-Learning  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 548  สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 549 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ยื่นขอรับการเมินวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช0023.3/ว 4015 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 459 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 536 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 538 แจ้งการโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 539 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 540 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
   

 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]

 
   
เทศบาลตำบลโคกสะอาด